SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Projekty "Szansa na lepszą dorosłość. "


Projekt "Szansa na lepszą dorosłość" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Dzialanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Projekt "Szansa na lepsza doroslość" realizowany jest w Zespole Szkól im. B. Prusa w Garnku od 1 lutego do 30 czerwca 2010r. Jego celem jest zapewnienie uczniom Zespołu Szkół w Garnku atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły. Cele szczegółowe projektu "Szansa na lepszą dorosłość" są zgodne z Celem Działania priorytetu IX PO KL: "Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich" i skoncentrowane na:

 • »

  zorganizowaniu zajęć z doradcą zawodowym, ukierunkowanych na wybór określonej ścieżki zawodowej dla uczniów klasy III gimnazjum, podczas których mogą zapoznać się z ofertami szkół średnich, poznać zawody najbardziej potrzebne w obecnej gospodarce rynkowej, poznać i zainteresować się nowymi zawodami i specjalnościami oraz uświadomić sobie własne cechy osobowe najbardziej predysponujące do danego zawodu; udział w grupowych zajęciach aktywizujących oraz udzielanie indywidualnych porad podczas konsultacji ma na celu planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów;

 • »

  zorganizowaniu dla uczniów zajęć pozalekcyjnych, rozwijających talenty muzyczne;

 • »

  zorganizowaniu dla uczniów, podejmujących próby tworzenia gazetki szkolnej, warsztatów dziennikarskich;

 • »

  stworzeniu uczniom możliwości udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych;

 • »

  odciągnięciu dzieci i młodzieży od czynników patogennych poprzez stworzenie dodatkowych zajęć;

 • »

  uświadomieniu uczniom potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu;

 • »

  kształceniu w uczniach postaw radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji;

 • »

  rozwijaniu aktywności twórczej przez uczniów.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 80 uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku, mieszkających na terenach wsi: Garnek, Chmielarze, Karczewice, Kuźnica, Piaski, Kajetanowice, Rzeki Wielkie i Rzeki Małe, w tym wszyscy uczniowie klasy III gimnazjum. Łączna liczba BO wynosi 80 osób. Rekrutacja odbyła się zgodnie z polityką równych szans, określoną dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkim uczniom zagwarantowane zostały równe szanse naboru na poszczególne zajęcia pozalekcyjne.

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione